Lesregelement


 

 •   De trainingen vinden plaats op de tennisbanen van TV Loon op Zand.

 •   Training wordt alleen aangeboden aan leden van de verenigingen, met uitzondering van het

  bal- en slagvaardigheid programma. 

 •   In een kalenderjaar vinden twee reeksen plaats;

   Reeks één april t/m september.

   Reeks twee oktober t/m maart.

 • Trainingsprogramma bestaat uit 16 trainingen van elk 60 minuten

 •  Aantal deelnemers per trainingsgroep is afhankelijk van de gekozen cursus
 •  Er wordt training gegeven op Maandag|Dinsdag|Woensdag|Donderdag en Vrijdag ochtend
 •  

 • INSCHRIJVINGEN:

 •   Inschrijving kunt u doen via de site www.tgob.nl.

 •   Door aanmelding via het digitale inschrijfformulier gaat u akkoord met dit lesreglement en de

  financiële consequenties daarvan.

 •   Het inschrijfformulier en dit lesreglement vormt tezamen de les overeenkomst tussen de

  tennisleraar en de deelnemer.

 •   Indien men inschrijft na de uiterlijke inschrijfdatum, dan is het afhankelijk van de beschikbare

  mogelijkheden of deelnemer(s) nog ingedeeld kan (kunnen) worden.

 •   Inschrijving geeft niet automatisch recht op plaatsing.

 •   Bij onvoldoende aanmeldingen kunnen programma's komen te vervallen.

   

 • INDELING:

 •   Ongeveer één week voor aanvang van de lesperiode ontvangt de deelnemer per e-mail, sms,

  what’s app, schriftelijk of telefonisch bericht van de tennisleraar op welke dag en tijdstip de

  deelnemer is ingedeeld voor training.

 •   Bij de indeling wordt er zoveel mogelijk rekening gehouden met de wensen van de deelnemer

  met betrekking tot de samenstelling van de groep en de trainingstijden. Door verschillende

  oorzaken kan deze indeling echter afwijken van wat men opgegeven heeft.

 •   Onvolledige groepen:

 De tennisleraar behoudt het recht om van de groepsgrootte af te wijken en hierdoor het lestarief en/of lesduur naar rato aan te passen. Op dit moment hanteren we de volgende vuistregel;
Groepslessen tussen 5-8 deelnemers worden in lestarief naar rato aangepast. Groepslessen met minder dan vier personen worden in lestijd naar rato verkort. (3 deelnemers 45 minuten, 2 deelnemers 30 minuten).

 •   Na het bekend maken van de lesindeling kan men niet meer afzeggen voor die lessenreeks. Met uitzondering van lessen die gepland zijn op dag of tijdstip die eerder aangegeven zijn als niet beschikbaar. En als deelnemer zich nadrukkelijk heeft opgegeven voor groepslessen en de groepsles bij junioren uit 4 of minder deelnemers bestaat en bij senioren uit 2 of minder deelnemers.

 •   Indien de indeling op bezwaren stuit, dient dit binnen drie dagen aan de tennisleraar kenbaar te worden gemaakt; De tennisleraar zal proberen een passende oplossing te vinden, maar kan hierin geen garanties geven.

   

 • BETALINGEN:


 •  Betaling van de lesgelden geschied uiterlijk 2 weken na start van de reeks.

 •   Indien het lesgeld niet binnen één week is voldaan kan de tennisleraar deelname aan de les(sen) uitsluiten tot het moment dat het lesgeld alsnog is voldaan. Deze vervallen (les)sen kan de cursist achteraf niet inhalen.

 •   Bij niet tijdige betaling zal het restant van het totaalbedrag ineens verschuldigd en opeisbaar zijn. Alle buitengerechtelijke incassokosten verbonden aan de incasso der vordering, komen ten laste van de cursist c.q. zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger. Deze kosten bedragen 15% van de hoofdsom met een minimum van € 25,00 en te vermeerderen met BTW.

 • VERHINDERING EN AFGELASTING:

 •   Wanneer door ziekte van de trainer of andere onvoorziene omstandigheden door toedoen

  van de trainer een trainingsuur vervalt, informeert de tennisleraar zijn leerlingen hierover en

  wordt de les op een ander tijdstip ingehaald welke door de trainer wordt bepaald.

 •   Bij verhindering kan de trainer zich, zonder voorafgaande toestemming of voorafgaand

  overleg met de vereniging of de deelnemer, laten vervangen door een bevoegde trainer. De tennisleraar blijft verantwoordelijk en aansprakelijk voor de kwaliteit van de tennislessen en het nakomen van de gemaakte afspraken.

 •   Wanneer door weersomstandigheden een trainingsuur vervalt informeert de tennisleraar zijn leerlingen hierover en wordt de 1en 2afgelaste training aan het einde van de reeks ingehaald. Inhaallessen die door weeromstandigheden worden afgelast worden niet ingehaald.

 •   Eenmaal aangevangen lessen worden niet meer ingehaald.

 •   Wanneer u zelf een training mist, onder welke omstandigheden dan ook, heeft u geen recht

  op inhaalmogelijkheden en/of vergoeding, tenzij anders is besproken met de tennisleraar.

 •   Bij voortijdige beëindiging van de cursus door een cursist, om welke reden dan ook, vindt er geen restitutie plaats van het resterende lesgeld. In het geval van langdurige afwezigheid is

  het mogelijk om de lessen over te dragen aan een derde, mits van gelijk niveau en in overleg met de trainer. Een eventuele financiële regeling tussen de vertrekkende en de komende cursist wordt in onderling overleg tussen hen vastgesteld. De tennisleraar heeft hier geen bemoeienis mee.

 •  

  SCHOOLVAKANTIES, FEEST- EN GEDENKDAGEN:


 •  Indien anders overeengekomen, wordt er tijdens schoolvakanties, feest- en gedenkdagen

  geen training gegeven.

 •  

  SCHADE EN AANSPRAKELIJKHEID:

 •   Deelname aan de trainingen is volledig op eigen risico van de deelnemer. De vereniging(en)

  en de tennisleraar zijn niet aansprakelijk voor letsel, blessures of ongevallen tijdens de

  training en ook niet voor eventuele vervolgschade.

 •   De vereniging(en) en de tennisleraar zijn niet aansprakelijk voor beschadiging, diefstal en/of

  het verlies van eigendommen van de deelnemer.

   

 • OVERIGE BEPALINGEN:

 •   Indien de leden een klacht hebben over de trainingen of trainer, dan is de trainer zelf de

  eerste persoon die hierover aangesproken dient te worden.

 •   Over onderwerpen waarin dit lesreglement niet voorziet, beslist de tennisleraar (na overleg

  met het bestuur van de vereniging).

 •   Regels zorgen voor duidelijkheid. Maar niet elke situatie is het zelfde. Ben je van mening dat

  er voor jouw situatie een uitzonderingen gemaakt zouden moeten worden? Overleg het met de trainer.

 •   De actuele gegevens van uw tennistrainer is opvraagbaar via:

  - per telefoon / SMS: 06-37202512 - per e-mail info@tgob.nl

Veel tennisplezier

 

Met sportieve groet

 

Jeroen Michels

T&GOB